Fotowedstrijd Stichting Marke Vragender Veen


Op 22 mei 2016 is het 60 jaar geleden dat de Stichting Marke Vragender Veen werd opgericht. Daarmee was het de eerste agrarische natuurbeschermingsorganisatie van Nederland: boeren namen het initiatief om zelf de bescherming van kwetsbare natuur ter hand te nemen.

Het Vragenderveen is onderdeel van het Korenburgerveen. De rest van dit unieke hoogveenrestant is eigendom van de Vereniging voor Behoud van Natuurmonumenten. Na een moeizame start in de relaties tussen beide organisaties hebben zij in de afgelopen decennia gezamenlijk veel maatregelen genomen voor het behoud van het veen. Die maatregelen waren vooral bedoeld om verdere vermesting en verdroging van het veen tegen te gaan. Die inspanningen hebben succes gebracht, inmiddels groeit het veen weer aan en herstelt de flora en fauna van het gebied zich.

Naast het Vragenderveen met een ruime bufferzone bezit of beheert de SMVV nog een aantal terreinen. Een groot aantal vrijwilligers zet zich als bestuurslid, als lid van een van de werkgroepen of als natuurgids in bij het beheer van die terreinen.

Het zestigjarige jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan. Eén van die activiteiten die de SMVV organiseert, is een fotowedstrijd. Inwoners van Vragender, maar ook andere geïnteresseerden kunnen meedoen in twee categorieën, één voor junioren en één voor senioren.
 

De spelregels voor de wedstrijd


Hieronder staan in het kort de spelregels voor de fotowedstrijd van de Stichting Marke Vragender Veen. Voor het volledige wedstrijdreglement zie reglement.

Het thema van de wedstrijd is ‘Vragenderveen, gewoon bijzonder’. Foto’s moeten in het Vragenderveen of de aangrenzende bufferzone worden gemaakt. De wedstrijd begint op 1 april 2015 en foto’s kunnen worden ingestuurd t/m 31 maart 2016.

Er is aparte wedstrijd voor junioren (niet ouder dan 16 jaar op de uiterste datum van inzending) en voor senioren (ouder dan 16). Meedoen betekent accepteren van de wedstrijdvoorwaarden.

In het gesloten deel van het Vragenderveen mogen alleen foto’s worden gemaakt tijdens excursies o.l.v. SMVV-gidsen. De SMVV organiseert speciaal voor deelnemers vier excursies, verspreid over het jaar van de wedstrijd. Deze excursies worden tevoren aangekondigd o.a. via Facebook of door aanmelding voor nieuwsberichten per e-mail. Zie hiervoor Info per email.

Foto’s mogen in zwart-wit of in kleur zijn met een max. grootte van 3MB. Sterke bewerking van foto’s waaronder het weglaten/toevoegen van belangrijke elementen, is niet toegestaan.

Elke deelnemer mag max. vier foto’s insturen. Voor de wijze van insturen zie Insturen.

De maker van de foto blijft eigenaar. Hij verleent wel het gebruiksrecht van de foto aan de SMVV. Deze kan foto’s gebruiken voor eigen publicaties, met vermelding van de naam van de maker van de foto.

Een jury beoordeelt de foto’s op basis van fotografische kwaliteit, van originaliteit c.q. creativiteit en van aansluiting bij het thema.

Prijzen
In beide leeftijdscategorieën zijn drie prijzen te winnen. Voor de jeugdcatogorie zijn dat geldbedragen van € 75, € 50 en € 25. In de categorie volwassenen zijn de bedragen € 150, € 100 en € 50. De beste foto’s worden daarnaast tentoongesteld bij een expositie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de SMVV
 

Ontvang actuele info per e-mail

Op de hoogte blijven van data van excursies en ander nieuws over de fotowedstrijd van de SMVV? Stuur een e-mail naar foto@vragenderveen.nl en vermeld in de mail: “Hou me op de hoogte van nieuws over de fotowedstrijd van de SMVV”. Ook voor vragen over de wedstrijd kun je terecht bij dit e-mailadres.
 

Foto’s insturen

Hoe kun je deelnemen aan de wedstrijd, hoe en wanneer moeten foto’s worden ingestuurd?
Foto’s (gemaakt vanaf 1 april 2015) moeten uiterlijk op 31 maart 2016 binnen zijn bij de organisatie van de wedstrijd. Eerder insturen mag ook. Inleveren kan alleen per e-mail op de volgende manier:
Stuur de foto als bijlage bij een e-mail naar foto@vragenderveen.nl. Denk er aan dat de foto niet groter mag zijn dan 3MB en stuur voor elke foto een afzonderlijke e-mail.

Vermeld in de e-mail:
- Naam, adres en geboortedatum van de deelnemer
- Zo goed mogelijk waar de foto is gemaakt
- De datum waarop de foto is gemaakt
- Eventueel een titel met toelichting. Dit is dus niet verplicht

De organisatie van de fotowedstrijd stuurt een bericht van ontvangst van de foto.

 

Wedstrijdreglement voor de fotowedstrijd in het kader van het zestigjarig bestaan van de Stichting Marke Vragender Veen


1. Thema van de fotowedstrijd
Het thema van de fotowedstrijd is: ‘Vragenderveen: gewoon bijzonder’.

2. Deelnemers en voorwaarden
Iedereen kan deelnemen met uitzondering van de hieronder genoemde groepen. Er is een categorie junioren en een categorie senioren.
Deelnemers aan de wedstrijd voor junioren zijn degenen die op de uiterste inzenddatum niet ouder zijn dan 16 jaar.
Deelnemers mogen geen professionele fotografen zijn. Bestuursleden van de SMVV, personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en leden van de jury zijn uitgesloten van deelname.
Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van de wedstrijdvoorwaarden in.

3. Foto’s
De foto’s betreffen altijd onderwerpen in het Vragenderveen en geven een beeld bij het thema van de wedstrijd.
Foto’s in de niet vrij toegankelijke delen van het Vragenderveen mogen alleen worden gemaakt tijdens excursies o.l.v. een gids van de SMVV. De natuur mag niet worden verstoord bij het fotograferen; foto’s van nesten e.d. worden niet geaccepteerd. De SMVV organiseert enkele excursies, alleen bedoeld voor de wedstrijddeelnemers.
De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
Zowel foto’s in kleur als in zwart-wit zijn toegestaan. De grootte van elke foto mag maximaal 3 MB zijn en de foto’s moeten in jpeg-, jpg-, png- of gif-formaat worden aangeboden.
Een foto die is samengesteld uit meerdere opnamen wordt niet geaccepteerd. Foto’s die sterk zijn bewerkt met een fotobewerkingsprogramma (zoals overdadige kleurcorrectie en verwijdering van storende details), worden uitgesloten van deelname.

4. Insturen
Elke deelnemer kan met maximaal vier foto’s deelnemen, waarbij elke foto afzonderlijk moet worden ingezonden.
Inzendingen dienen digitaal te worden aangeleverd op foto@vragenderveen.nl waarbij vermeld moet worden:
- naam, adres en geboortedatum van de inzender
- een zo goed mogelijke beschrijving van de plaats waar de foto is gemaakt
- datum waarop de foto is gemaakt
- eventueel de titel van de foto met een toelichting
De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen of die op enige manier aanstootgevend zijn.
Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan SMVV het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van de foto (hieronder in elk geval begrepen gebruik in nieuwsbrieven voor de vrienden van SMVV, het jaarverslag, Facebookpagina, de website en andere uitingen van de SMVV op internet, in boeken en brochures). De foto’s worden niet gebuikt voor commerciële doeleinden en ook niet overgedragen aan derden zonder toestemming van de maker. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt bij plaatsing van een foto in een van de media van SMVV vermeld.
De fotowedstrijd start op 1 april 2015. De uiterste ontvangstdatum van foto’s is 31 maart 2016. Foto’s die na deze datum binnenkomen worden niet bij de bepaling van de uitslag betrokken.

5. Jurering en prijzen
De jury bestaat uit tenminste drie personen. Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van drie criteria:
- de fotografische kwaliteit
- de originaliteit c.q. creativiteit
- de aansluiting bij het thema

De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
De winnaar(s) krijgen persoonlijk bericht
Aan de winnaars worden de volgende prijzen toegekend:
Categorie junioren: Eerste prijs € 75, tweede prijs € 50, derde prijs € 25
Categorie senioren: Eerste prijs € 150, tweede prijs € 100, derde prijs € 50
De beste foto’s worden opgenomen in een tentoonstelling ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting Marke Vragender Veen
De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze en datum aan de winnaars te beschikking gesteld.