Bescherming veen
Het Vragenderveen is in de vorige eeuw door boeren uit Vragender in bescherming genomen en het is inmiddels een uniek hoogveengebied met een door de Europese Unie beschermde status. In het Vragenderveen ontstaat weer hoogveen.                                 
                
Om die ontwikkeling te garanderen, is er een bufferzone aangelegd. De bufferzone moet het veen beschermen tegen het naar binnenstromen van voedselrijk water. Dat is namelijk schadelijk voor de vorming van hoogveen. Grieta Spannenburg, studente aan de Rijkshogeschool IJsselland in Deventer, heeft tijdens haar afstudeeronderzoek in een beheersvisie gemaakt.

Haar voorstel ging uit van de plaatselijke situatie rond 1930. De inrichting van dit gebied, compleet met kikkerpoelen en houtsingels is door de Stichting Marke Vragender Veen overgenomen en begint zo langzamerhand een project van grote cultuurhistorische en recreatieve waarde te worden. Het beeld van de landbouw in de jaren dertig keert terug, compleet met voortplantingswateren voor de kamsalamander. 

De hoofddoelstelling van de bufferzone is en blijft niettemin een optimale bescherming van het Vragenderveen.
 
Ligging
 
De bufferzone van het Vragenderveen bevindt zich aan de westzijde van het Korenburgerveen en ligt ongeveer drie kilometer oostelijk van het kerkdorp Vragender. Deze zone wordt tot het heideontginningslandschap gerekend. In de 19de en 20ste eeuw werden de uitgestrekte heidevelden in cultuur gebracht, vandaar dat het gebied tot de jonge ontginningslandschappen wordt gerekend. Kenmerk van het heideontginningslandschap is de relatieve openheid en de rechtlijnige verkaveling. Daarnaast werden in het heideontginningslandschap veelal grove dennenbosjes aangeplant. Het heideontginningslandschap, waarvan de bufferzone van het Vragenderveen deel uit maakt, strekt zich uit over een groot gebied westelijk van het Vragenderveen.  De namen Schaarsheide en het Vragenderveld herinneren hieraan.

Ruilverkaveling
In het kader van de Ruilverkaveling Winterswijk- West is de bufferzone rond het Korenburgerveen aangekocht door de Dienst Landelijk Gebied, een onderdeel van het ministerie van Landbouw. De aangekochte gronden in de bufferzone van het Vragenderveen zijn later in eigendom toebedeeld 
aan de Stichting Marke Vragender Veen.
 PICT0528.JPG