Hydrologische herstelmaatregelen


De bemesting van de gronden in de bufferzone is beëindigd, zodat de kwaliteit van het water dat naar het veen stroomt, verbetert. Daarnaast zijn veel sloten  in de bufferzone gedempt zodat het water in de grond kan infiltreren. Het gevolg is dat het water geleidelijker naar het veen stroomt en er in de zandondergrond reinigingsprocessen optreden. Door de aanwezigheid van tertiaire klei, die het diepe infiltreren van het water belemmert, zal in natte perioden afvoer echter noodzakelijk blijven. Om ongewenste waterstanden en instroming van te voedselrijk water te voorkomen wordt het te veel aan regen zoveel mogelijk om het veen geleid en afgewaterd. De veensloot is daarom niet geheel afgedamd, maar omgevormd tot een ondiepe afvoerslenk, die van het veen 
gescheiden is door de al aanwezige kade. Een nieuwe sloot loopt om de bufferzone van het Vragenderveen en dient voornamelijk voor het opvangen en afvoeren van voedselrijk landbouwwater.
 

Beheer

Nu het gebied geen landbouwkundige functie meer heeft kunnen de weiden zo extensief mogelijk worden beheerd, dat wil zeggen dat er vooral gekeken wordt naar de bescherming van de natuur en minder naar de opbrengsten voor de landbouw. Dat gebeurt door slechts één keer per jaar te maaien en  het maaisel af te voeren. Dit grasland mag niet gefreesd, heringezaaid of bemest worden. Tevens mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruikt worden. Slechts enkele koeien begrazen het gebied. Dit maakt de structuur van de graslanden zeer geschikt als biotoop voor insecten.
Daarnaast is het gebied kleinschalig ingericht, met hakhoutsingels, struweel en bosmantels. Om een grote diversiteit in het gebied aan te brengen zijn er drie poelen aangelegd. Verder is op drie percelen de humusrijke bovenlaag weggehaald. Hier ontwikkelt zich schraal grasland, met heidevegetatie. Het beheer van deze percelen bestaat alleen uit het eenmaal per jaar maaien en afvoeren van het maaisel.

Na uitvoering van het herstelplan is ook in de bufferzone het water gestegen.